Zdaniem rządowych ekspertów kluczowe było wprowadzenie środków ochrony wpłat nabywców, obowiązku stosowania prospektów informacyjnych i zawierania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego.


Wśród pozytywnych skutków wprowadzenia obowiązku stosowania środków ochrony wpłat nabywców wymieniono też zwiększenie wiarygodności dewelopera na rynku oraz jego wiarygodności kredytowej w banku, oraz zapewnienie bezpieczeństwa wpłacanych przez nabywców środków finansowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez dewelopera oraz w przypadku jego upadłości.

Rada Ministrów podkreśliła zasadniczą rolę banków w zapewnieniu nabywcom stosownej ochrony. Zakres obowiązków, jakie ustawa nakłada na bank powoduje, że jest on jedną z ważnych instytucji sytemu ochrony nabywców. Szczególne znaczenie ma prowadzenie mieszkaniowych rachunków powierniczych. Wiąże się z tym m.in. konieczność kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego przed dokonaniem wypłaty środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Szczególne procedury związane są również z samą wypłatą środków oraz weryfikacją dokumentacji przedkładanej bankowi przez dewelopera, w tym prospektu informacyjnego, umowy deweloperskiej, harmonogramu, a także dokumentów związanych z rozpoczęciem i zakończeniem budowy. Daje to gwarancję należytej rękojmi wykonania i przekazania nabywcy przedmiotu umowy, czytamy w przygotowanym dla Sejmu komunikacie.


Rząd podkreślił, że rozwiązania zawarte w ustawie przyczyniają się również do zminimalizowania ryzyka utraty środków finansowych na skutek upadłości dewelopera, co przekłada się na zwiększenie poziomu ochrony interesów nabywców. Z kolei każde zmniejszenie ryzyka nabywcy lokalu oraz większa kontrola przedsięwzięcia deweloperskiego mogą minimalizować ryzyko banku związane z finansowaniem inwestycji.
 

Zapewnieniu bezpieczeństwa nabywcy, oprócz obowiązku sporządzania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, służy także transparentność informacji o deweloperze i prowadzonym przez niego przedsięwzięciu, dzięki wprowadzeniu obowiązku stosowania prospektu informacyjnego.


UOKiK; mniej naruszeń od wejścia w życie ustawy deweloperskiej

Przytoczono też wyniki kontroli UOKiK, dotyczącej przestrzegania przez deweloperów przepisów ustawy, które pokazały zmniejszającą się liczbę naruszeń przepisów prawnych. Wśród pozytywnych skutków funkcjonowania nowych regulacji wskazano też, że od początku 2012 r. do marca 2013 r. spadła liczba skarg na deweloperów kierowanych przez konsumentów do UOKiK oraz liczba prowadzonych przez prezesa UOKiK postępowań wyjaśniających oraz postępowań w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów dotyczących tej branży.
 

Aby zrealizować kontrolę funkcjonowania ustawy, prezes UOKiK przeprowadził od kwietnia do grudnia 2013 r. ogólnopolskie badanie wzorców umów oraz praktyk stosowanych przez deweloperów w obrocie konsumenckim. Analizą objętych zostało 93 przedsiębiorców działających na terenie całego kraju. Wśród kontrolowanych podmiotów znalazły się również spółdzielnie mieszkaniowe prowadzące działalność deweloperską. Zbadano 1162 wzorce umów sprzedaży mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, 565 prospektów informacyjnych oraz 1239 zawartych kontraktów.

(www.premier.gov.pl)