Dzięki rządowym działaniom gospodarka może zostać zasilona kwotą nawet 91,3 mld zł. W celu utrzymania płynności finansowej rząd podniesie limit poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa do 40 mld zł. Dzięki podniesieniu kapitału Banku Gospodarstwa Krajowego (2 mld zł) i zmianie modelu udzielania poręczeń, wykreowana zostanie dodatkowa, bezpieczna akcja kredytowa dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 20 mld zł. Przyspieszenie inwestycji współfinansowanych z UE przyniesie 16,8 mld zł. Wcześniejsza zaliczka od Komisji Europejskiej na wdrażanie środków unijnych zasili rynek 3 mld zł. Poprzez wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii z NFOŚiGW na rynek trafi 1,5 mld zł. Dzięki obniżeniu podatków rynek wzmocni się o dodatkowe 10 mld zł.

Wszystkie te działania będą realizowane przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych. Rząd zdecydował zatem o utrzymaniu deficytu budżetowego w 2009 r. na poziomie 18,2 mld zł., co tworzy pole do obniżki stóp procentowych przez RPP i pozwala na obniżenie kosztu długu.

Zwiększenie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego

Popyt konsumpcyjny wzrośnie dzięki obniżkom obciążeń podatkowych. W efekcie wprowadzonych zmian w 2009 r. w kieszeniach obywateli pozostanie – w porównaniu z 2007 r. – ponad 35 mld zł więcej. Plan zakłada także zwiększenie popytu inwestycyjnego poprzez zniesienie barier dla inwestycji współfinansowanych z pieniędzy UE. Mają temu służyć korzystne rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o Prawo zamówień publicznych (weszła w życie 11 października br.); w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (weszła w życie 15 listopada br.) oraz w nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Obok nowych przepisów w listopadzie br. powstały dwa programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy, pozwoli na udzielenie samorządom i przedsiębiorstwom długoterminowych, niskoprocentowych pożyczek na kwotę 600 mln zł. Drugi, polega na dopłatach do kredytów komercyjnych, co ma zachęcić banki do udzielenia kredytów na łączną kwotę 1,5 mld zł Zwiększenie popytu inwestycyjnego będzie również możliwe dzięki nowej ustawie o partnerstwie publiczno – prywatnym, która w najbliższych dniach zostanie przesłana do Senatu.

Plan Antykryzysowy

Pierwszym elementem planu jest zwiększenie dostępności kredytów dla przedsiębiorców. W tym celu rząd zwiększy do 40 mld zł zapisany w ustawie budżetowej na 2009 r. limit przeznaczony na poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa. Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji spłaty przez banki kredytu refinansowego zaciągniętego w Narodowym Banku Polskim w celu zapobieżenia utracie płynności. Skarb Państwa będzie miał również możliwość gwarantowania spłaty poszczególnych kredytów płynnościowych na rynku międzybankowym.

Drugi element to wsparcie dla instytucji rynku finansowego. Rząd przygotowuje kolejny projekt ustawy, która zabezpieczy wypłacalność instytucji finansowych. Ustawa przewiduje możliwość dokapitalizowania tych instytucji w zamian za obejmowanie przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach uzyskujących pomoc. W ciągu niespełna 2 tygodni projekt ustawy trafi do konsultacji międzyresortowych oraz będzie konsultowany z przedstawicielami sektora bankowego.

Trzecim elementem planu jest wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rząd szacuje, że średnia wartość poręczenia w ramach Funduszu Poręczeń Unijnych, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Krajowej Grupy Poręczeniowej wyniesie 50% kwoty kredytu. Działania rządu pozwolą na rozwój bezpiecznej akcji kredytowej do poziomu 20 mld złotych w 2009 r. W tym celu rząd przewiduje podniesienie kapitału Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 mld zł. W ślad za przekazanymi pieniędzmi pójdą zmiany w prawie. Rada Ministrów chce przyjąć w formie rozporządzenia program określający zasady i kierunku rozwoju działalności poręczeniowej, nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz nowelizację ustawy o samorządzie województwa i samorządzie powiatowym.
Czwarty element to przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w 2009 r.). Po konsultacjach z resortami i samorządami województw zaplanowano wzrost wydatkowania pieniędzy z UE z poziomu 10 mld zł do poziomu 16,8 mld zł.

Aby zwiększyć skłonność do inwestowania, w szczególności małych firm polskich, rząd przedstawi projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mała firma lub firma rozpoczynająca swoją działalność będzie mogła wpisać w swoje koszty wszystkie wydatki ponoszone na inwestycje do wysokości 100 tysięcy euro w latach 2009 -2010. Taką pomocą objęte byłyby również firmy, które rozpoczęły działalność w roku 2008.
Wśród pozostałych elementów rządowego planu znajdują się również: znoszenie barier dla inwestycji w infrastrukturę teleinformacyjną, umożliwienie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na prace badawcze oraz wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii.

(Źródło: KPRM/KW) Jan Lis