Konkurs NFOŚiGW ma na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie zachowań proekologicznych poprzez realizację projektów edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych.

Przez miesiąc, od 11 maja do 12 czerwca 2015 r., można składać wnioski z propozycjami przedsięwzięć edukacyjnych w 8 kategoriach tematycznych:

- przeciwdziałanie „niskiej emisji”;

- woda i jej zasoby w Polsce;

- ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu;

- technologie dla ochrony środowiska - edukacyjne centra technologii środowiskowych;

- adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom;

- postępowanie z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji przez ostatnich właścicieli;

- niskoemisyjny rozwój Polski;

- przyroda, gospodarka, człowiek - programy telewizyjne podnoszące wiedzę w zakresie dziedzictwa przyrodniczego Polski i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska.

Z dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki mogą skorzystać osoby prawne, jednostki organizacyjne z osobowością lub zdolnością prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

W ramach konkursu Narodowy Fundusz przeznaczył 24 mln zł, w tym 20 mln zł na dotacje i 4 mln zł na pożyczki.

Więcej informacji o konkursie na stronie NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2015/

(www.mos.gov.pl)