Ruch budowlany w I połowie 2012 r.

Z danych GUNB wynika, że w pierwszym półroczu 2012 r. wydano w Polsce 93 325 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 103 999 obiektów budowlanych. Oznacza to spadek o 5,4 % liczby wydanych pozwoleń na budowę w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. oraz spadek o 2,1%-11,5% w stosunku do analogicznych okresów lat 2010-2007.

Najwięcej pozwoleń na budowę wydano w województwach: mazowieckim (13847), wielkopolskim (11701), małopolskim (9270) i śląskim (7564). W ogólnej liczbie pozwoleń na budowę, tak jak i w badanych latach 2011-2007, dominują pozwolenia dotyczące budynków mieszkalnych (średnio 43% ogólnej liczby wydawanych pozwoleń na budowę). W pierwszym półroczu 2012 r. wydano 40 685 pozwoleń na budowę obiektów mieszkalnych, co wynosi 43,6% ogólnej liczby pozwoleń. Jednocześnie jednak stanowi to spadek od 14,4% do 30,9% w stosunku do pierwszych półroczy lat 2011-2007. W pierwszym półroczu bieżącego roku w stosunku do badanych półroczy pięciu poprzedzających lat wzrost liczby wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę odnotowano tylko w kategorii rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Na podstawie zebranych przez GUNB danych oszacowano, że ogólna liczba wydanych pozwoleń na budowę w 2012 r. wyniesie 208 022 (w tym 114 697 w II półroczu 2012 r.), co stanowi spadek w stosunku do ubiegłego roku o ok. 6%. W pierwszej połowie 2012 r. oddano do użytkowania 73 256 obiektów budowlanych, co stanowi wzrost o 12,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost liczby oddawanych do użytkowania obiektów należy wiązać z dużą liczbą wydanych pozwoleń w latach 2011-2007, a także przeciętnie kilkuletnią długością procesów inwestycyjnych. Najwięcej obiektów oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (11196), wielkopolskim (8584), śląskim (6496) i łódzkim (6017). W badanym okresie bieżącego roku zostało zalegalizowanych 167 obiektów budowlanych, w tym m.in. 74 budynki jednorodzinne i 1 budynek wielorodzinny oraz 5 budynków zamieszkania zbiorowego, 10 obiektów przemysłowo-magazynowych i 51 gospodarczo-inwentarskich. Jak wynika z danych liczba zalegalizowanych obiektów budowlanych w pierwszych półroczach 2008-2012 systematycznie maleje (w I półroczu 2012 r. w porównaniu z 2008 r. notuje się spadek o 78,1%, a w porównaniu z rokiem 2011 r. o 8,2%). Organy nadzoru budowlanego w I połowie 2012 r. wydały 2403 nakazy rozbiórki, z tego 478 nakazów dotyczyło budynków mieszkalnych. Jest to spadek (od 10,3% do 31,2%) ogólnej liczby wydanych nakazów w odniesieniu do pierwszych półroczy analizowanych lat, z wyłączeniem I połowy 2008 r., w stosunku do której odnotowano wzrost o 6%. Najczęstszą przyczyną wydanych nakazów rozbiórki była samowola budowlana (1376 nakazów). W pierwszej połowie 2012 r. zostało wykonanych 1499 nakazów rozbiórki, z tego tylko 10 było przeprowadzonych w tzw. trybie zastępczym, pozostałe wykonały podmioty zobowiązane. Ze zgromadzonych danych wynika także, że w I półroczu 2012 r. wszczęto 576 postępowań egzekucyjnych (spadek w stosunku do wszystkich badanych półroczy o 10,6-52,4%).

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2012 r.