Analiza skarg kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a także doniesień prasowych wskazuje, iż zdarzają się przypadki bezprawnych rejestracji działalności gospodarczej. Nieuczciwi przedsiębiorcy często bez zgody i wiedzy obywateli, rejestrują działalność gospodarczą pod innym adresem w celu naruszenia przepisów prawa (np. dokonania oszustw w rozliczeniu podatku od towarów i usług, zaciągnięcia kredytu czy też innych zobowiązań).

W maju 2016 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres podlega wpisowi do CEIDG. Do wniosku o wpis nie musi jednak dołączać dokumentu potwierdzającego jego prawa do nieruchomości. Przedsiębiorca powinien przedstawić organowi ewidencyjnemu taki dokument, ale tylko na wezwanie. W przeciwnym razie zostanie wykreślony z CEIDG.

Zobacz także: Ułatwienia dla przedsiębiorców korzystających z CEIDG

Rzecznik ma wątpliwości, czy nowe regulacje będą skutecznie przeciwdziałać przypadkom bezprawnej rejestracji działalności gospodarczej. Jak wskazał, w nowych przepisach nie przewidziano konieczności wykazania się tytułem prawnym do lokalu na etapie rejestracji działalności gospodarczej. Oznacza to, iż fakt posiadania tego tytułu będzie podlegał weryfikacji dopiero w sytuacji, gdy poszkodowany zorientuje się, że jego adres został wykorzystany do zarejestrowania działalności gospodarczej.