Rozporządzenie określa sposób obliczania:
1) końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, będącego sumą końcowego zużycia energii: elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych, brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz ze źródeł odnawialnych w transporcie;
2) znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub w farmach wiatrowych;
3) rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej przez pompy ciepła.

(www.rcl.gov.pl)