Pełna treść komentarza dostępna jest w programie  Serwis Budowlany>>

Umowę ubezpieczenia robót budowlanych
można skutecznie zawrzeć jedynie z zakładem ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, który działa w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Drugą stroną umowy ubezpieczenia robót budowlanych jest jeden z uczestników procesu budowlanego zwany ubezpieczającym. Umowę ubezpieczenia może zostać również zawarta przez ubezpieczającego na rzecz osoby trzeciej (ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia umowy ubezpieczenia robót budowlanych dotyczące ubezpieczającego stosuje się odpowiednio również do ubezpieczonego, ale obowiązki wynikające z umowy na rzecz osoby trzeciej obciążają ubezpieczającego.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 806 Kodeksu cywilnego umowa ubezpieczenia robót budowlanych jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe.

Skuteczność postanowienia umowy odnoszącego się do okresu poprzedzającego jej zawarcie zależy od tego, aby żadna ze stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł albo, że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

Zakłady ubezpieczeń zwykle proponują standardowe umowy ubezpieczenia, narzucając w niektórych przypadkach rozwiązania niekorzystne dla drugiej strony. W związku z powyższym, podmiot zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia robót budowlanych powinien przeanalizować przedstawioną przez zakład ubezpieczeń umowę, mając na względzie postanowienia art. 805 i n. Kodeksu cywilnego oraz poniższe uwagi.

Zakłady ubezpieczeń proponują w umowach o ubezpieczenie robót budowlanych określone sformułowanie przedmiotu ubezpieczenia i konkretne wyłączenia odpowiedzialności. Postanowienia umowy ubezpieczenia robót budowlanych regulujące powyższy zakres należą do najistotniejszych i powinny zostać dokładnie przeanalizowane przez ubezpieczającego. W razie potrzeby ubezpieczający powinien podjąć z zakładem ubezpieczeń rokowania mające na celu odpowiednią modyfikacje przedmiotu umowy i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Dodatkowe klauzule umowne

Zakres ubezpieczenia można modyfikować w oparciu o dodatkowe klauzule umowne, służące zazwyczaj rozszerzeniu ochrony ubezpieczeniowej. O właściwej konstrukcji ubezpieczenia i jego skuteczności decyduje właśnie odpowiedni dobór klauzul dodatkowych. Dzięki nim rozwiązać można szereg problemów dotyczących między innymi: odpowiedzialności cywilnej pomiędzy podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji, przekroczenia harmonogramu prac budowlanych, błędów projektowych, odpowiedzialności w okresie gwarancji lub konserwacji, szkód w mieniu otaczającym, szkód w instalacjach podziemnych, szkód materiałowych lub spowodowanych błędami projektowymi.

Z mocy dodatkowych klauzul ubezpieczeniem obejmuje się w szczególności:
• ubezpieczenia w okresie gwarancji,
• ubezpieczenia podziemnych kabli, rur i innych urządzeń,
• usunięcia rumowiska,
• przedłużenia okresu prac budowlano-montażowych,
• wzrostu / spadku wartości kontraktu,
• ubezpieczenia prób maszyn i instalacji,
• ubezpieczenia ryzyka projektanta,
• ubezpieczenia robót odebranych lub oddanych do eksploatacji.

Wprowadzenie do umowy dodatkowych klauzul umownych rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wiąże się z koniecznością zapłaty dodatkowej składki. W umowach ubezpieczenia robót budowlanych stosowane są często postanowienia na mocy, których bez dodatkowej składki do ubezpieczenia włączone jest ubezpieczenie danego przedmiotu do określonej w umowie wartości, której przekroczenie wymaga opłacenia dodatkowej składki. Ponadto w praktyce dopiero za opłatą dodatkowej składki do zakresu ubezpieczenia włącza się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
(...)

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany>>