Wykonanie programu umożliwi połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską. Program będzie realizowany w latach 2016-2022 r. Jego koszt oszacowano na 880 mln zł w okresie 2017-2022. Zostanie sfinansowany z budżetu państwa. Inicjatywa ta wpisuje się w plan odtworzenia transportu morskiego zapowiedziany przez premier Beatę Szydło w exposé.

Budowa drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną i Zalew Wiślany umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i innych portów Zalewu Wiślanego będących portami Unii Europejskiej. Spowoduje to szybszy rozwój gospodarczy Elbląga, obszaru Zalewu Wiślanego i odblokowanie portów Trójmiasta, a także zapewni wzrost bezpieczeństwa w regionie przez wprowadzenie swobodnej żeglugi polskich okrętów marynarki wojennej i straży granicznej do portu w Elblągu. W efekcie inwestycja ta zapewni bezpieczeństwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej i Zalewu Wiślanego (żegluga po nim znajduje się poza kontrolą UE). Jest to szczególnie ważne w kontekście istniejących zagrożeń geopolitycznych - wskazuje CIR.

Przedsięwzięcie to uniezależni żeglugę po Zalewie Wiślanym od Rosji. Obecnie swobodna żegluga po Zalewie Wiślanym jest utrudniona ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Rosję. Swobodny i niezakłócony ruch statków uniemożliwia także płytki tor wodny (możliwe maksymalne zanurzenie 2 m) i brak akcji lodołamania w zimie po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego.

Realizacja programu, zapewniając połączenie Elbląga i pozostałych portów Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim, zwiększy możliwości przeładunkowe portów, przyczyni się znacząco do rozwoju ruchu pasażerskiego oraz żeglarstwa i turystyki na Zalewie Wiślanym. Powstanie także niezależny korytarz transportowy, który umożliwi komunikację między portami leżącymi na terytorium Unii Europejskiej. Nastąpi rozwój transportu intermodalnego (wykorzystującego więcej niż jeden rodzaj transportu), co zapewni oszczędności finansowe i będzie korzystne dla środowiska. Oceniono też, że zostanie wzmocniony potencjał gospodarczy regionu oraz zwiększy się liczba miejsc pracy w sektorach transportu morskiego, logistyki i turystyki - podało CIR.

Program będzie aktualizowany. Jego realizację ma nadzorować minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Wykonawcą programu będzie Urząd Morski w Gdyni.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.