"Rewolucja śmieciowa" - akty wykonawcze na półmetku

Spośród 8 delegacji dla Ministra Środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne) zawartych w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) 4 weszły już w życie. Prace nad kolejnymi trwają. Kiedy możemy spodziewać się ich publikacji?

Jednym z oczekiwanych aktów jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Określi ono wymagania, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wymagania te zostaną określone w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw gospodarki. Projekt rozporządzenia został skierowany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Procedurę legislacyjną wstrzymano do 20 sierpnia 2012 r.

Kolejny akt: rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych określi wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizatu). Projekt został przesłany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Pocedurę legislacyjną wstrzymano do 16 sierpnia 2012 r.

Prace nad 2 rozporządzeniami fakultatywnymi nie są obecnie prowadzone.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2012 r.

Data publikacji: 5 lipca 2012 r.