Adres email, na który można zgłaszać uwagi: odpady@mos.gov.pl.

Uwagi będą gromadzone i regularnie publikowane na stronie www.naszesmieci.pl, a także przekazane do rozpatrzenia przez zespół ds. wdrażania ustawy.

Resort proponuje zgłaszanie uwag zgodnie z poniższymi kategoriami tematycznymi:
1. Właściciele nieruchomości i mieszkańcy - propozycje zmian,
2. Gminy wdrażające ustawę - propozycje zmian,
3. Przedsiębiorcy realizujący poszczególne zadania – propozycje zmian.

Przy Ministrze Środowiska powstaje zespół do spraw wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zespół przeprowadzi analizę stanu wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na podstawie której przedstawi ministrowi rekomendacje rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i ekonomicznych, które usprawnią działania nowego systemu.

Źródło: mos.gov.pl