W ramach Komitetu Sterującego działają grupy robocze, których zadaniem jest opracowanie najbardziej optymalnych mechanizmów, dzięki którym budowa nowoczesnych i bezpiecznych dróg w Polsce, ujętych w ramach niedoszacowanego PBDK 2014-2023, będzie możliwa.
W skład poszczególnych grup wchodzą Przedstawiciele MIB, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców, związków zawodowych a także eksperci w zakresie nadzoru, projektowania i budowy dróg.

Współpraca ze środowiskiem eksperckim w zakresie drogownictwa, w tym ze środowiskami naukowymi, dotyczy kilku obszarów. Są to:

- zmiany prawne konieczne do usprawnienia przygotowania procesu inwestycyjnego, w tym także ustawy prawo zamówień publicznych,

- zmiany technologiczne, w tym dotyczące wytycznych projektowych i technologii budowy oraz otwarcie na nowe technologie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- powołanie forum kontraktowego, w ramach którego zgłaszane będą konkretne rozwiązania, mogące wpłynąć na przyspieszenie i optymalizację realizacji inwestycji, także pod kątem kosztów.

Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wymaga systematycznych, rozłożonych na lata działań. Jest to zdeterminowane dostępnymi na ten cel środkami. Oprócz celu, jakim jest dopinanie ciągów komunikacyjnych, istotna jest optymalizacja procesu budowy dróg w Polsce.

Proces inwestycyjny w przypadku budowy dróg jest skomplikowany i wieloetapowy, wiele też jest czynników kształtujących końcowy koszt realizacji zadań. Każde z podjętych działań usprawniających proces inwestycyjny może przynieść korzyści. Należy pamiętać o tym, że wiele przetargów już zostało uruchomionych a umowy z wykonawcami już podpisane. W tym wypadku możliwości optymalizacji są ograniczone.

Jest wiele obszarów, których usprawnienie może przynieść wymierne korzyści, dlatego prowadzone prace mają charakter kompleksowy. Intencją resortu jest, żeby w najbliższym czasie wszystkie powołane w ramach Komitetu Sterującego grupy robocze wskazały zmiany o charakterze priorytetowym, możliwe do wprowadzenia w krótkim czasie, a także kierunki zmian, z których korzyści pojawią się w dłuższej perspektywie.

Usprawnienie procesu realizacji inwestycji drogowych to nie tylko kwestia przepisów technicznych. Ważne są także zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, mające na celu stworzenie mechanizmów wyboru wiarygodnych wykonawców. Intencją MIB jest odejście od kryterium najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów.

W ramach grupy roboczej zajmującej się obszarem zamówień publicznych wypracowano listę kluczowych zmian, które zostały wzięte pod uwagę w trakcie prac nad projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. Kolejny etap to przygotowanie listy modyfikacji obowiązujących przepisów zakresie drogownictwa, możliwych do wprowadzenia w pierwszej kolejności.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Akty wykonawcze. Wzory dokumentów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ustalono, że tworzone będzie Forum Kontraktowe, jako profesjonalna płaszczyzna dialogu pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Zadaniem Forum Kontraktowego będzie wypracowywanie jednolitych zasad realizowania kontraktów, w tym m.in.: konkretnych zapisów umów, uwzględniających zasady przestrzegania równego dla obu stron umowy podziału ryzyka i przestrzegania przez firmy warunków socjalnych.

Prace budowlane na drogach krajowych finansowane są głównie przez Krajowy Fundusz Drogowy. Ambitne cele wymagają dużych nakładów finansowych. Obecnie trwają analizy różnych możliwych rozwiązań prawnych i finansowych dotyczących obecnych i nowych źródeł finansowania Krajowego Funduszu Drogowego. Konieczne będzie także wypracowanie takich mechanizmów finansowych, które będą skuteczne po 2020 r., kiedy dostępność środków UE, nie tylko na drogi krajowe, będzie się zmniejszać.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa