Przeprowadzany jest remont stacji uzdatniania wody, obejmujący wymianę złoża filtracyjnego w sześciu filtrach, wymianę pomp tłocznych (4 sztuki), montaż pomp przeciwpożarowych (1 sztuka), oraz renowację sześciu zbiorników.
Czy taki remont wystarczy zgłosić, czy wymagane jest pozwolenia na budowę?
Jakie dokumenty są konieczne do przedłożenia w ww. sprawie?


1. Remont stacji uzdatnia wody wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
2. Wymogi dotyczące zgłoszenia określa art. 30 ustawy Prawo budowlane.


Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje remont, zaś stacja uzdatniania wody jest obiektem budowlanym, który w zależności od konkretnego przypadku może zostać zakwalifikowany jako budynek albo budowla, aczkolwiek ma to drugorzędne znaczenie w niniejszej sprawie. Remont obiektu budowlanego stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Przepis ten określa jednocześnie wymogi dotyczące zgłoszenia. W szczególności w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Wydaje się, że w przypadku robót budowlanych objętych omawianym zgłoszeniem z uwagi na ich charakter nie będzie potrzeby sporządzenia szkiców lub rysunków, a także uzyskania dodatkowych pozwoleń, uzgodnień i opinii.