Pytanie:
Czy RDOŚ jest stroną postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w obszarze Natura 2000?

Odpowiedź:
Zamknięty katalog podmiotów będących automatycznie stronami postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zawarty jest w art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne - dalej pr. wod. i regionalny dyrektor ochrony środowiska nie został tam wymieniony. Także żaden inny przepis pr. wod. nie uszczegóławia art. 127 ust. 7 w ten sposób, by w postępowaniach wodnoprawnych związanych z obszarami Natura 2000 stroną był regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Regulacji, która przyznawałaby regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska status strony w postępowaniach wodnoprawnych związanych z obszarami Natura 2000, nie zawiera również ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska czy też ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Konieczność zasięgania opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w związku z postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów pr. wod. nie czyni dyrektora stroną takich postępowań. 

Autor: Marta Stachowska

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami