PSL zapowiada przyjęcie ustawy o OZE do końca roku

Janusz Piechociński zaproponował w debacie państw Trójkąta Weimarskiego na temat strategii energetycznej dla Europy poszerzenie pakietu klimatyczno-energetycznego o dwa nowe cele.

Wicepremier i minister gospodarki, uważa, że do celów pakietu energetyczno-klimatycznego należałoby dodać kolejne dwa: reindustrializację, czyli 20-proc. udział przemysłu (niskoemisyjnego oraz innowacyjnego) we wzroście unijnego PKB, oraz obniżenie cen energii o 20 proc. w perspektywie roku 2025 lub 2030. 

Obecne ramy polityki energetycznej Unii Europejskiej zbudowane są wokół trzech głównych celów, które mają zostać zrealizowane w UE do 2020 r. w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego. Program 3x20 to: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., 20 proc. energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych oraz o 20 proc. ma być zwiększona efektywności energetyczna. „Ponieważ różne państwa mają różne struktury miksów energetycznych, formy dochodzenia do celów energetyczno-klimatycznych UE powinny być elastyczne” – dodał wicepremier Piechociński.

UE nakłada na Polskę obowiązek osiągnięcia do 2020 r. 15-proc. udziału źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym. Jest to jednak trudne bez jasnych uregulowań prawnych. Podczas debaty szef PSL zapowiedział przyjęcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) do końca roku. Jest ona wyczekiwana przez inwestorów, narzekających na brak regulacji w tym zakresie, przez który wstrzymywane są nowe inwestycje.

Tydzień temu Sejm przegłosował nowelizację prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak. Szybkie uchwalenie ustawy miało zapobiec grożącym Polsce karom finansowym za brak wdrożenia unijnej dyrektywy o OZE. Eksperci są jednak sceptycznie nastawieni do nowej legislacji, uważając, że uchwalenie „małego trójpaku” w obecnym kształcie, nie spowoduje wycofania skargi Komisji Europejskiej, a w konsekwencji nie uchroni Polski przed karą finansową.

UE groziła Polsce nawet 4 mln euro kar miesięcznie za niedostosowanie krajowych przepisów do wspólnotowego prawa. Ponadto w małym trójpaku zabrakło też rozwiązań prosumenckich (gdy konsument energii jest też jej producentem). Oczekuje się, że te rozwiązania znajdą się w ustawie o OZE.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 3 lipca 2013 r.

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.