Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Jakie przypadki kwalifikują lub dają możliwość wygaszenia pozwolenia zintegrowanego i wystąpienia z wnioskiem w sprawie uzyskania nowego pozwolenia?


Odpowiedź:

W odniesieniu do wygaszania aktualnego pozwolenia, w tym zintegrowanego, decydujące znaczenie ma art. 193 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.


O tym, kiedy wygasa pozwolenie, stanowi art. 193 ust. 1 p.o.ś. Według ust. 3 organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.


Natomiast w ust. 4 przepisu wskazano, że decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie.

W związku z powyższym, jeżeli zachodzą przypadki wskazane w ust. 1,
prowadzący instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego może złożyć wniosek o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego po wygaszeniu pozwolenia przez organ lub przed, aby organ nie musiał pozwolenia wygaszać odrębną decyzją.

W pierwszym przypadku prowadzący instalację nie będzie posiadał pozwolenia w okresie od wygaszenia starej decyzji do wydania nowej. Bezpieczniejszy jest więc drugi przypadek.

Co do uchylenia decyzji, to zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Przepis ten moim zdaniem ma zastosowanie w przypadku, gdy pozwolenie należy uchylić (nie wygasić), szczególnie jeżeli prowadzący instalację objętą już pozwoleniem wnioskuje o wydanie nowego i uchylenie starego.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.