Odpowiedź: jeżeli podatnik prowadzi wynajem pokoi gościnnych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody z najmu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 17%.
Uzasadnienie: zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej GUS (http://www.stat.gov.pl/gus) podklasa Polskiej Klasyfikacji Działalności (obowiązującej na mocy Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) – dalej r.p.k.d.) 55.20.Z "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu. Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
- ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
- kwaterach dla gości i bungalowach,
- domkach lub chatach, bez obsługi,
- gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
- schroniskach młodzieżowych i górskich.
Podklasa ta nie obejmuje:
- zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z,
- zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.
Z treści pytania oraz powyższego opisu wynika, że podatnik prowadzi działalność wynajmu pokoi gościnnych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d., przepisy tej ustawy regulują opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
W praktyce oznacza to, że podatnicy mogą rozliczać zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychody z najmu uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej lub poza tą działalnością, jako tzw. najem prywatny. W konsekwencji, w zależności od wyboru formy obowiązują także różne stawki ryczałtu.
Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e) u.z.p.d., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, który nie dotyczy omawianej sytuacji.
Tymczasem stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) u.z.p.d., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a u.z.p.d., tj. otrzymanych lub postawionych do dyspozycji w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które - zgodnie z art. 2 ust. 1b u.z.p.d. - nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
W rezultacie, jeżeli podatnik prowadzi wynajem pokoi gościnnych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody z najmu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 17%.