Odpowiedź: przychód z odpłatnego zbycia samochodu jest przychodem z działalności gospodarczej, jeśli samochód podlegał wpisaniu do ewidencji środków trwałych i był wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej. Przychód ten rozlicza się proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku.
 
Uzasadnienie: zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., przychodem z działalności gospodarczej jest odpłatne zbycie składników majątku wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. nawet jeśli przed zbyciem wycofano je z tej działalności, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Chodzi tu m.in. o środki trwałe (np. samochody) podlegające wpisaniu do ewidencji środków trwałych i wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.
Jeśli więc wspomniany samochód podlegał wpisaniu do ewidencji środków trwałych i był wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej (nie minęło w tym przypadku wspomniane wyżej 6 lat), wówczas przychód z jego odpłatnego zbycia jest przychodem z działalności gospodarczej. W odniesieniu do każdego wspólnika przychód ten rozlicza się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Według tej samej proporcji rozlicza się także koszty uzyskania przychodów (art. 8 ust. 1 i 2 u.p.d.o.f.).
Natomiast w odniesieniu do VAT, podatek ten nie jest kosztem uzyskania przychodów poza wyjątkami wymienionymi w art. 23 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f. Podatek należny jest kosztem podatkowym w trzech przypadkach:
1) w razie importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeśli nie stanowi on podatku naliczonego (kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony),
2) w razie przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy,
3) od nieodpłatnie przekazanych towarów w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.
 
Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym