Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
W trakcie postępowania o ustalenie warunków zabudowy zmienił się właściciel działki sąsiadującej z terenem inwestycji (strona postępowania). Nowy właściciel złożył pismo oraz akt notarialny. W piśmie nie ubiega się o status strony, ale sprzeciwia się powstaniu planowanej inwestycji.
Jak przeprowadzić dalsze postępowanie?
Co zrobić z nowym właścicielem działki oraz z poprzednimi właścicielami tej działki?

Odpowiedź
W sytuacji, gdy w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dojdzie do przeniesienia na inny podmiot praw zbywalnych w drodze czynności prawnej – czego przykładem jest sprzedaż nieruchomości – zastosowanie znajdzie art. 30 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego. Będzie więc miało miejsce tzw. następstwo prawne, co oznacza, że do prowadzonego postępowania administracyjnego w miejsce dawnego właściciela wstąpi nowy właściciel. Trzeba bowiem pamiętać, że status strony w postępowaniu o warunki zabudowy wywodzony jest z faktu bycia właścicielem nieruchomości sąsiedniej w stosunku do tej, która jest przedmiotem postępowania. A zatem, z chwilą sprzedaży nieruchomości dawny właściciel traci status strony, a nowy właściciel wstępuje do toczącego się postępowania jako strona. O dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w charakterze strony organ orzeka w formie postanowienia. Organ administracji ma w takiej sytuacji obowiązek umożliwić nowej stronie zapoznanie się z aktami sprawy i zajęcie stanowiska w kwestii, której dotyczy postępowanie. Trzeba przy tym pamiętać, że sprzeciw jednego z sąsiadów wobec zamiaru realizacji określonej inwestycji nie oznacza jeszcze, że organ administracji ma wydać decyzję odmowną. Decyzję w sprawie organ administracji podejmuje dopiero po wyważeniu interesów wszystkich stron postępowania.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .