Odpowiedź:


Ocena udatności upraw jest niezbędna m.in. ze względu na możliwość przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny. Przeprowadza się ją zgodnie z załącznikiem 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 187, poz. 1929, z późn. zm.) – dalej r.w.t.u.p.f.. Jeśli zalesienie zostało wykonane niezgodnie z planem zalesienia, to starosta nie ma podstaw do uznania pozytywnej oceny udatności uprawy leśnej. W tej sytuacji pobrane środki (płatność na zalesienie) powinny zostać zwrócone.

Jeśli nadleśniczy potwierdził zgodność wykonanego zalesienia z planem zalesienia, to starosta nie musi po raz drugi tego faktu sprawdzać. Jednakże, w trakcie oględzin zalesionej nieruchomości ocenia się, czy uprawy zostały założone prawidłowo. Jeśli starosta stwierdzi, że nadleśniczy potwierdził zgodność upraw z planem zalesienia w sytuacji, gdy zalesienie zostało wykonane w sposób niezgodny z planem, to odmawia pozytywnej oceny udatności upraw. Wsparcie zostaje nie tylko wstrzymane, ale również powinno ono zostać zwrócone wraz z ustawowymi odsetkami, zaś w stosunku do nadleśniczego powinno zostać wszczęte postępowanie karne w związku z potwierdzeniem nieprawdy na dokumencie, jaki był przedstawiany agencji udzielającej wsparcia finansowego. Na podstawie nieprawdziwego zaświadczenia została udzielona nienależna pomoc finansowa.@page_break@

Uzasadnienie:

Jeśli na zalesienie została przyznana płatność, to znaczy, że dokonano zalesienia zgodnie z planem, który zawiera m.in. wykaz gatunków drzew i krzewów odpowiadających jakości gleby występującej na tych terenach, określa sposób i termin przygotowania gleby pod zalesienie oraz sposób rozmieszczenia gatunków drzew na zalesianej powierzchni. Przyznanie płatności na zalesienie zależy od tego, czy zostało ono wykonane zgodnie z planem.

Nadleśniczy w ciągu 14 dni od zawiadomienia go o zalesieniu powinien dokonać oceny zgodności założonej uprawy z planem zalesienia i poświadczyć tę zgodność wystawiając zaświadczenie o zgodności wykonanego zalesienia z planem zalesienia

Potwierdzone przez nadleśniczego oświadczenie jest podstawą do wydania decyzji o przyznaniu płatności na zalesienie.

Z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu tego działania (Dz. U. Nr 187, poz. 1941) – dalej r.w.w.p.z. - wynika, że plan zalesienia musi m.in. zawierać: powierzchnie uprawy leśnej, dane dotyczące położenia działek rolnych przeznaczonych do zalesienia, a także sposób ochrony uprawny leśnej przed zwierzętami w tym sposób grodzenia, powierzchnia przewidziana do grodzenia, termin wykonania grodzenia, sposób stosowania repelentów, powierzchni, na której przewidziano ich zastosowanie oraz terminu ich zastosowania. Ponadto zgodnie z § 4 r.w.w.p.z., do planu zalesienia dołącza się m.in. kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych przewidzianych do zalesienia.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że producent rolny nie realizuje planu zalesienia, albo nie posiada dokumentów, o których mowa w § 12 r.w.t.u.p.f. (m.in. dowodu zakupów repelentów, które producent jest obowiązany przechowywać przez 5 lat), to zgodnie z § 13 r.w.t.u.p.f., wsparcie na zalesienie albo premia pielęgnacyjna podlega zmniejszeniu w wysokości określonej w załączniku nr 5 r.w.t.u.p.f. Jak wynika z powyższego agencja kontroluje, czy uprawa jest prowadzona zgodnie z planem zalesienia. Małe jest prawdopodobieństwo, aby przez 5 lat od założenia uprawy taka kontrola nie odbyła się, zatem i ukrycie faktu prowadzenia uprawy niezgodnie z planem jest niewielkie. Nie mniej, gdyby okazało się, że nieprawidłowości zostałyby ujawnione dopiero w trakcie oceny udatności upraw, to w wyniku tej oceny beneficjent wsparcia musiałby je zwrócić z należnymi odsetkami, a w przypadku ustalenia, że np. działał w zmowie z nadleśniczym podlegałby dodatkowo odpowiedzialności karnej.