Z takim pytaniem zwrócił się do Ministerstwa Środowiska poseł Jerzy Gosiewski i wskazał, że są przecież gatunki drzew, których okres wzrostu wynosi kilka miesięcy. Na początek tworzenia tych stref sadzenie krzewów szybko rosnących byłoby skuteczniejsze. Wskazana, jego zdaniem, byłaby zmiana przepisów w taki sposób, by przyszły inwestor był zmuszony do uzyskania odpowiedniego wieku lub wysokości drzew i krzewów, by utworzona strefa ochronna była skuteczna.

W odpowiedzi na tę propozycję wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski wyjaśnił, że przepisem określającym konieczność nasadzeń przy budynkach ferm tuczu zwierząt jest § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 81), w którym wskazano, że budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy lub wydzielanie się substancji toksycznych, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej. Jak poinformował wiceminister, zmiany w ww. przepisach leżą poza właściwością Ministra Środowiska. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w odniesieniu do ferm należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), dalej: ooś, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto, w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – właściwy organ nakłada obowiązek tych działań. W myśl art. 84 ust. 1a ustawy ooś możliwe jest nałożenie ww. obowiązków również dla przedsięwzięć, dla których nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko. Organy biorące udział w ww. postępowaniu, mają zatem możliwość nakładania, niezależnie od przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, m.in. obowiązku nasadzeń, ustalając przy tym ich parametry np.: odległość od budynków inwentarskich czy gatunek rośliny.

Wiceminister zapewnia również, że ministerstwo zauważając problem uciążliwości zapachowej, wynikający m.in. z lokalizacji obiektów inwentarskich w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, po przeprowadzeniu analiz, podjęło decyzję o etapowym rozwiązaniu tego problemu. Prowadzone prace zostały podzielone na trzy etapy, z czego dwa już są zakończone. Pierwszym etapem było przygotowanie wytycznych technicznych pn. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Jest to materiał informacyjno-edukacyjny, w ramach którego zestawiono przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej, a także zidentyfikowano źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz obiektów hodowlanych. W ramach drugiego etapu wykonana została, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, ekspertyza pn. „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”. Jej wyniki są wykorzystywane w ramach trwającego obecnie trzeciego etapu polegającego na przygotowaniu projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Opracowanie: Ewa Saj, na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską nr 13099

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z 5.07.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami