Jak organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien weryfikować aktualność tej mapy?


Czy właściwe jest przyjmowanie, że mapa pozostaje aktualna przez określony czas, np. jeden rok?

Na jakiej podstawie organ może zakwestionować aktualność mapy?

Odpowiedź

Przepisy prawa nie wprowadzają okresu ważności mapy do celów projektowych ani nie powierzają żadnemu podmiotowi kompetencji do ustalania okresu ważności takiej mapy. Mapa taka traci aktualność z chwilą zmian informacji w niej zawartych.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Dalsze, szczegółowe zagadnienia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) – dalej r.z.f.p.b. Zgodnie z § 8 ust. 1 r.z.f.p.b. projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych. W końcu § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.) – dalej r.o.g.k. stanowi, iż projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej, a w razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z powyższych przepisów wynika, że projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na aktualnej (art. 34 ust. 3 pkt 1 pr. bud.) kopii mapy zasadniczej a w razie jej braku na mapie jednostkowej (§ 4 ust. 1 i 2. r.o.g.k.) spełniających warunki zakwalifikowania ich do kategorii map do celów projektowych (§ 8 ust. 1 r.z.f.p.b.).

Żaden przepis nie wprowadza natomiast okresu ważności mapy zawierającej projekt zagospodarowania działki lub terenu. Artykuł 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) – dalej u.p.g.k. definiuje mapę zasadniczą, jako wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Z założenia zatem mapa powinna zawierać informacje aktualne, a więc jeżeli informacje w niej zawarte uległy dezaktualizacji, co może nastąpić nawet następnego dnia po jej sporządzeniu, utraci mapa przymiot aktualności.

Dodatkowo ustawodawca, niezależnie od definicji mapy zasadniczej, bądź warunków jakim powinna odpowiadać mapa do celów projektowych, wprowadził w art. 34 ust. 3 pkt 1 pr. bud. wymóg sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu na aktualnej mapie, podkreślając tym samym, że ma być aktualna, mimo że jej ustawowa definicja zakłada aktualność. Jeżeli zatem organ administracji architektoniczno-budowlanej wydający pozwolenie na budowę poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do aktualności zawartych na mapie informacji, a w naturalny sposób wątpliwości te pojawiają się wraz z upływem znacznego okresu czasu np. około roku od chwili sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu, to jest uprawniony do wezwania inwestora do aktualizacji złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. Jak już wcześniej wskazano z przepisów nie wynika przedział czasowy, w którym następuje dezaktualizacja mapy. Jeżeli z posiadanych przez organ informacji nie wynika dezaktualizacja mapy, to można przyjąć np. okres jednego roku jako rozsądny, która pozwala na uprawdopodobnienie aktualności mapy, pomimo że nie wynika on z żadnego przepisu.