Pytanie
W ofercie o zmówienie publiczne zamawiający poza kryterium ceny wprowadził dodatkowe kryteria oceny złożonych opracowań takich jak: projekt planu miejscowego i prognoza skutków finansowych. Załączone do oferty opracowania nie stanowią dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Składając naszą ofertę wraz z załączeniem wyżej wymienionych opracowań wprowadziliśmy do jej treści zastrzeżenie: "Uwaga oferenta: Ponieważ załączona dokumentacja planistyczna stanowi materiały archiwalne - wypożyczone do wglądu w związku z przetargiem - zastrzegamy zwrot kompletu opracowań oferentowi po ustaniu terminu związania oferty".
Zgodnie z treścią art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
Jeśli jednak oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a umowa została podpisana, czy zamawiający (na wniosek oferenta/wykonawcy) może odmówić zwrotu tych zastrzeżonych w ofercie materiałów, powołując się na art. 97 p.z.p.?
Jakie przepisy umożliwić mogą, zgodnie z zawartym w ofercie zastrzeżeniem, zwrot archiwalnych opracowań gwarantując Zamawiającemu zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych?