Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. UE L 197 z dnia 24 lipca 2012 r., s. 38) - dalej dyrektywa 2012/19/UE mówiący o tym, że w punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można prowadzić proces wysortowania zużytego sprzętu, który ma być przygotowany do ponownego użycia, jest przetransponowany na prawo polskie i można go stosować w naszym kraju?


Odpowiedź:

Obecnie nie ma przepisu, który wprost transponowałby przepis zawarty w art. 6 dyrektywy 2012/19/UE dotyczący punktów zbierania zużytego i wysortowywania w nich zużytego sprzętu nadającego się do dalszego użycia.

Uzasadnienie:

Dyrektywa 2012/19/UE wprowadza nowe regulacje prawne dotyczące zagospodarowania odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Artykuł 6 dyrektywy 2012/19/UE zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia zakazu unieszkodliwiania zebranego selektywnie zużytego sprzętu, który nie został jeszcze poddany przetwarzaniu. Dyrektywa 2012/19/UE zobowiązuje również państwa członkowskie do zapewnienia, aby zbieranie i transport zebranego selektywnie zużytego sprzętu były prowadzone w optymalnych warunkach dla przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz ograniczenia niebezpiecznych substancji. Polskie przepisy w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) wprowadzają hierarchię sposobów postępowania z odpadami, gdzie unieszkodliwianie jest wskazane jako ostateczny proces, który powinien być poprzedzony takimi procesami jak przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne procesy odzysku. Z kolei w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) wskazano, że zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu. Tak więc art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy 2012/19/UE zostały do polskiego prawa transponowane.


Z kolei przepis zawarty w art. 6 dyrektywy 2012/19/UE mówiący o promowaniu przez państwa członkowskie rozwiązań, w których systemy lub punkty zbierania umożliwiają przed jakimkolwiek dalszym przekazaniem, w punktach zbierania zużytego sprzętu, wysortowanie z zebranego selektywnie zużytego sprzętu takiego, który ma być przygotowany do ponownego użycia, nie jest jeszcze do polskiego prawa transponowany.


Przepisy nie przewidują więc możliwości wysortowania z zebranego zużytego sprzętu tego, który ma być przygotowany do ponownego użycia. Można się jednak spodziewać, że nowa ustawa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie zawierała przepisy regulujące to zagadnienie.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.