Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Inwestor uzyskał pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego. W związku ze stwierdzeniem wprowadzenia istotnych odstępstw w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej PINB wstrzymał prowadzenie robót, a następnie nałożył obowiązek przedstawienia projektu zamiennego.

Po zatwierdzenie projektu zamiennego przez PINB Wydział Architektury uchylił pozwolenie na budowę. Obecnie nieruchomość zmieniła właściciela.

Czy istnieje możliwość i konieczność dokonania przeniesienia decyzji wznawiającej roboty i zatwierdzającej projekt zamienny, jeśli tak to w jakiej formie i na jakiej podstawie prawnej?

Inwestor zobowiązany został do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a więc wniosek w tej sprawie może złożyć jedynie on.

Odpowiedź

Przeniesienie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych powinno nastąpić w formie decyzji na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 40 ust. 1 pr. bud., organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 pr. bud., jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 pr. bud. – zob. art. 40 ust. 2 pr. bud. WSA w wyroku z dnia 20 sierpnia 2007 r., II SA/Kr 907/05, LEX 869673 wskazał, że o przeniesieniu decyzji o wznowieniu robót budowlanych można mówić wówczas, gdy zmiana inwestora następuje po wydaniu decyzji o wznowieniu robót budowlanych.

Aby więc przenieść decyzję na inny podmiot musi ona pozostawać w obrocie prawnym. Przeniesienie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych następuje w drodze decyzji wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Osoba na rzecz której przeniesiona zostaje decyzja określona w art. 51 ust. 4 pr. bud. może skutecznie wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .