Odpowiedź: w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową występuje kontynuacja prawna – spółka zachowuje pozwolenia i koncesje uzyskane uprzednio przez przedsiębiorcę.

Uzasadnienie: począwszy od 1 lipca 2011 r. znacznie ułatwione zostało przekształcanie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe. W nowododanym z tym dniem (a dokładniej obowiązującym od tego dnia) Rozdziale 6 Działu III Tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) unormowane zostały zasady przekształcania działalności przedsiębiorcy – osoby fizycznej w spółkę kapitałową. W art. 5842wprost zostało zapisane, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego i spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Zatem, w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową występuje kontynuacja prawna – spółka zachowuje pozwolenia i koncesje uzyskane uprzednio przez przedsiębiorcę (o ile wprost nie występuje wyraźne wyłączenie kontynuacji).