– Warto wówczas rozważyć zmianę formy działalności na bardziej zaawansowaną, ale jednocześnie bardziej bezpieczną dla przedsiębiorcy. Popularnym i skutecznym rozwiązaniem jest przekształcenie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – mówi Daniel Reck, partner z kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy.

Takie przekształcenie jest o tyle bezpieczne, że pozwala zachować dotychczasową renomę oraz dorobek prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku takiej zmiany spółka jest po prostu kontynuatorem działalności na zasadzie sukcesji uniwersalnej, stając się tym samym podmiotem praw i obowiązków przekształconego przedsiębiorcy, w tym w szczególności: stroną zawartych umów, właścicielem całego przedsiębiorstwa oraz podmiotem wydanych zezwoleń i koncesji. Przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność od przekształcenia dzielą zaledwie trzy kroki.
KROK PIERWSZY: CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
Plan przekształcenia to najważniejszy jego element. Przygotowanie takiego planu polega na określeniu samego przekształcenia, ustroju spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia, oraz wskazaniu wartości majątku przedsiębiorstwa. – Z tego powodu niezbędne jest sporządzenie sprawozdania finansowego, określającego wartość bilansową przedsiębiorstwa – tłumaczy adwokat. 
KROK DRUGI: BADANIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA
Po opracowaniu planu zgłaszamy go do sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby przyszłej spółki, wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta. Jego zadaniem będzie z kolei zbadanie planu przekształcenia pod kątem poprawności i rzetelności oraz wydanie własnej opinii w tej kwestii.
KROK TRZECI: ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU ORAZ JEGO REJESTRACJA
Ostatni już krok to tzw. faza właścicielska, czyli złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o przekształceniu, ustanowienie zarządu oraz uchwalenie aktu założycielskiego przekształconej spółki z o.o. Czynności w fazie właścicielskiej podejmowane są w formie aktu notarialnego. – Następnie pozostaje już tylko zgłoszenie połączenia do sądu rejestrowego celem zarejestrowania przekształcenia. Zgłoszenia dokonuje się obowiązkowo na urzędowych formularzach, dostępnych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości – tłumaczy Tomasz Kowolik, aplikant adwokacki z kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy.
Przekształcenie następuje z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym momencie przestaje istnieć jednoosobowa działalność gospodarcza. Dlatego też, w celu odpowiedniego przygotowania firmy do tak ważnej zmiany, warto złożyć wniosek o dokonanie wpisu przekształcenia na konkretny dzień. 
– Przy przekształceniu nie można zapomnieć o zmianie danych na kasach fiskalnych, dokumentach oraz w systemach księgowych, co powinno nastąpić w dniu przekształcenia. Ważną zmianą jest także zmiana sposobu prowadzenia księgowości i konieczność otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem przekształcenia – kończy Daniel Reck.