Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej umożliwiają udzielanie przez banki komercyjne przedsiębiorcom kredytu technologicznego, którego część zostaje spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Kredyt technologiczny jest instrumentem realizowanym w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 (PO IG).

Od początku funkcjonowania kredytu technologicznego w ramach PO IG, tj. od lipca 2009 r. do BGK wpłynęło łącznie 1528 wniosków o dofinansowanie. Podczas ostatniego naboru wniosków w październiku 2012 r. złożonych zostało około 600 wniosków.
Celem jak najpełniejszego wykorzystania środków UE oraz wsparcia maksymalnie dużej liczby przedsiębiorstw, projekt nowelizacji przewiduje wydłużenie terminu na zawieranie umów o udzielenie kredytu technologicznego do końca listopada 2013 roku.
Drugim celem projektu nowelizacji jest umożliwienie przyspieszenia wypłat środków beneficjentom, poprzez ujednolicenie sposobu ich wypłaty z procedurą wypłaty obowiązującą w ramach innych działań PO IG. Aktualnie wypłata dofinansowania (premii technologicznej) następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji technologicznej. Projekt przewiduje możliwość występowania przez przedsiębiorcę z wnioskami o płatność pośrednią, które stanowiłyby podstawę do częściowej wypłaty premii technologicznej już po zrealizowaniu co najmniej 25 proc. zakresu rzeczowego inwestycji. Rozwiązanie takie byłoby korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ zaciągnięty na realizację inwestycji kredyt technologiczny byłby częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego jeszcze przed zakończeniem inwestycji technologicznej.
Zgodnie z regulacjami unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej wprowadzono termin zawierania przez BGK umów na wypłatę premii tj. do 31 grudnia 2013 roku.