Odpowiedź: ppodatnik nie zrezygnował skutecznie z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Można się jednak również spotkać ze stanowiskiem przeciwnym.

Uzasadnienie: z dniem 19 maja 2016 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., wprowadzane przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te polegać będą na dodaniu szeregu przepisów umożliwiających dokonywanie zawiadomień określonych ustawą o PIT na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli w ramach wniosku CEIDG-1. Dotyczyć to będzie, między innymi, zawiadomień o wyborze wpłacania zaliczek uproszczonych oraz zawiadomień o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (zob. art. 44 ust. 6d u.p.d.o.f.).

W styczniu 2016 r. możliwość, o której mowa, jeszcze nie istniała. Powoduje to według mnie, że podatnik, o którym mowa, nie zrezygnował skutecznie z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Jest tak pomimo, że art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g., stanowi, iż integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zaś z art. 28 u.s.d.g. wynika obowiązek przekazywania danych zawartych we wniosku o wpis do CEIDG, między innymi, naczelnikowi urzędu skarbowego. Przepisy obowiązujące do 18 maja 2016 r. wyraźnie wskazują przypadki, gdy składanie oświadczeń jest możliwe na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (zob. przykładowo art. 9a ust. 1 zdanie ostatnie oraz art. 9a ust. 2 zdanie drugie u.p.d.o.f.), zaś rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek do przypadków takich nie została zaliczona.

Należy jednak zauważyć, że można się również spotkać ze stanowiskiem odmiennym. Stanowisko takie w wyjaśnieniu na zapytanie jednej z gazet zajęło również Ministerstwo Finansów (Gazeta Podatkowa nr 34/866 z dnia 26 kwietnia 2012 r., s. 1). Powoduje to, że ewentualny spór z naczelnikiem urzędu skarbowego nie będzie w przedstawionej sytuacji skazany na porażkę.