Pytanie:
Czy przedsiębiorca może w ciągu roku kalendarzowego zmienić organizację odzysku opakowań? Jeśli tak, to na której organizacji odzysku ciąży obowiązek rozliczenia opakowań za 2016 r.?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód prawnych, aby przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach zmienił w trakcie roku organizację odzysku.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o. nie zabrania zmiany organizacji odzysku w ciągu trwania roku rozliczeniowego. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 34 ust. 1 u.g.o.o.o., rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego. Tak więc rozliczenia przedsiębiorcy za dany rok dokona ta organizacja odzysku, z którą przedsiębiorca miał podpisaną umowę na dzień 31 grudnia roku, którego rozliczenie dotyczy.

Rozliczenie, zgodnie z art. 34 ust. 4 u.g.o.o.o., obejmuje cały rok i dany rodzaj lub rodzaje opakowań, w odniesieniu do których przedsiębiorca powierzył organizacji realizację ustawowych obowiązków. Nie ma przy tym znaczenia, że przez część roku przedsiębiorca miał podpisaną umowę z inną organizacją odzysku niż ta, z którą umowa była zawarta w dniu 31 grudnia. Tak więc rozwiązując mowę z organizacją odzysku np. w czerwcu 2016 r. przedsiębiorca podpisując umowę z dniem 1 lipca 2016 r. z kolejną organizacją odzysku będzie musiał przekazać jej obowiązki w odniesieniu do rozliczenia opakowań za cały rok 2016. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami