Odpowiedź: stratę z działalności gospodarczej poniesioną przed przekształceniem, przekształcany przedsiębiorca może jedynie uwzględnić we własnych dochodach z działalności gospodarczej po przekształceniu.
Uzasadnienie: zbycie udziałów w spółce z o.o. i jednoosobowo prowadzona działalność gospodarcza to różne źródła przychodów (odpowiednio kapitały pieniężne i działalność gospodarcza – art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Nie jest zatem możliwe potrącenie strat pomiędzy tymi źródłami. O wysokość straty ze źródła przychodów można bowiem obniżyć dochód uzyskany wyłącznie z tego samego źródła (art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f.).
Straty tej nie będzie mogła przy tym uwzględnić spółka przekształcona, choć jest sukcesorem jednoosobowo prowadzonego przedsiębiorstwa. Nie uwzględnia się bowiem ustalając dochód spółki strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę (art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.- dalej u.p.d.o.p.). Jedyną zatem możliwością uwzględnienia straty z jednoosobowej działalności gospodarczej po jej przekształceniu jest rozliczenie jej przez podatnika prowadzącego uprzednio jednoosobową działalność z uzyskanymi w przyszłości dochodami z takiej działalności.

Należy przy tym zauważyć, że organy podatkowe zdają się stać na stanowisku, że po przekształceniu również dotychczasowy przedsiębiorca nie będzie mógł rozliczać straty sprzed przekształcenia, wskazując, że to spółka jest jedynym sukcesorem jednoosobowego przedsiębiorcy (por. np. stanowisko wyrażone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r., IPPB5/423-271/13-2/IŚ). W mojej ocenie stanowisko to jest nietrafne, bowiem spółka wstępuje w prawa przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych, a więc i prawo do odliczenia strat wyłączone na mocy art. 7 ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p.