Odpowiedź: w związku z likwidacją działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany, poza sporządzeniem wykazu składników majątki i spisu z natury, do dokonania podsumowania zapisów w PKPiR, a następnie ujęcia w niej wartość spisu z natury oraz do zapłaty ewentualnej zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc prowadzenia działalności jako osoba fizyczna.

Uzasadnienie: w związku z przekształceniem w spółkę z o.o. dochodzi do likwidacji działalności prowadzonej w ramach jednoosobowego przedsiębiorstwa. Likwidacja indywidualnej działalności gospodarczej skutkuje koniecznością sporządzenia wykazu składników majątku. W ww. wykazie należy ująć pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe, wyroby gotowe, półwyroby, materiały (surowce), itp. Elementy, jakie powinien zawierać taki wykaz, określa art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.
Ponadto podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na dzień likwidacji muszą również sporządzić spis z natury – § 27 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W spisie tym generalnie należy ująć te same składniki majątku, co w wykazie, z wyjątkiem jedynie środków trwałych. Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny towarów (materiałów, itp.) objętych spisem najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego spisu.
Na dzień likwidacji działalności gospodarczej podatnik powinien dokonać podsumowania zapisów w księdze przychodów i rozchodów, a następnie ująć w niej wartość spisu z natury. Wartość ta może bowiem służyć jako remanent końcowy, którego wartość wpłynie na dochód z działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f., u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochodem z działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, skorygowana odpowiednio o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego.
Osoba fizyczna, która jako przedsiębiorca przekształci się w spółkę kapitałową, nie może także zapomnieć o zaliczkach na podatek i rocznym rozliczeniu podatku.