Odpowiedź: jeżeli podatnik podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT, całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (tj. części samochodowych nabytych w krajach UE) w trakcie roku podatkowego nie przekroczy kwoty 50.000 zł, uznaje się, że WNT nie występuje.
Jeśli podatnik ten nie dokona wyboru opodatkowania WNT, nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-8.
 
Uzasadnienie: na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), o którym mowa w art. 9 u.p.t.u., nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. nabywanych przez podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u., jeżeli całkowita wartość WNT na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł.
Kolejnym warunkiem, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.p.t.u., jest aby całkowita wartość WNT na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł.
Natomiast art. 10 ust. 3 u.p.t.u. stanowi, że wyłączenia z WNT niestosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są:
1) nowe środki transportu;
2) wyroby akcyzowe.
Z kolei art. 10 ust. 6 u.p.t.u. stanowi, że podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., mogą wybrać opodatkowanie WNT przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10 u.p.t.u.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2013 r., I FSK 817/12, wyjaśnił, że z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c u.p.t.u. wynika wprost, że WNT, o którym mowa w art. 9 u.p.t.u. nie występuje (nawet przy spełnieniu warunków co do towarów), jeśli nabywcą jest podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. Natomiast z art. 10 ust. 6 u.p.t.u. wynika, ze WNT "może mieć zastosowanie" także do podatników zwolnionych podmiotowo pod wskazanymi warunkami.
Zgodnie z art. 99 ust. 8 u.p.t.u. deklaracje VAT-8 obowiązani są składać podatnicy wymienieni w art. 15 u.p.t.u., inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 u.p.t.u., u których wartość WNT przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6 u.p.t.u.
Skoro podatnik nie przekroczy kwoty 50.000 zł z tytuły nabyć części samochodowych, ani nie dokona wyboru opodatkowania WNT, nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-8.
 

Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym