Kontrola
Od 1 stycznia wprowadzono nowe przepisy dotyczące kontroli w prowadzeniu działalności gospodarczej:
 
- kontrole planuje się i organizuje po uprzednim przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.  Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.
 
- czynności kontrolne polegające na pobieraniu próbek lub dokonywaniu oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniu pomiarów mogą być przeprowadzane przed upływem terminu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Czynności te nie mogą przekraczać jednego dnia roboczego, natomiast czynności polegające na dokonywaniu pomiarów nie mogą przekraczać kolejnych 24 godzin liczonych od chwili rozpoczęcia tych czynności.
 
- organy mogą równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jedną kontrolę działalności przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli.
 
- kontroli nie przeprowadza się w przypadku, gdy ma ona dotyczyć zakresu objętego uprzednio zakończoną kontrolą, chyba, że:
1) kontrola ma dotyczyć okresu nieobjętego uprzednio zakończoną kontrolą,
2) ponowna kontrola ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia lub zdrowia,
3) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną,
4) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny,
5) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji lub postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą,
6) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego ze złożeniem korekty rozliczenia objętego uprzednio zakończoną kontrolą,
7) organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa,
8) po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi administracji lub państwowej jednostce organizacyjnej w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa, o którym mowa w art. 14na pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p.;
9) przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 174 z późn. zm.).
 
W przypadku wydania postanowienia przedsiębiorca może złożyć skargę do sądu administracyjnego na postanowienie organu kontroli o kontynuowaniu czynności kontrolnych.
 Chodzi o postanowienie o:
- odstąpieniu od czynności kontrolnych;
- kontynuowaniu czynności kontrolnych.
 
Konsekwencje dla przedsiębiorcy zmiany stanowiska organu
Wprowadzono zasadę dotyczącą zmiany przez organ administracji publicznej (państwową jednostkę organizacyjną lub organ kontroli) zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy. W takim przypadku przedsiębiorca nie mógłby być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do:
 - ugruntowanej praktyki organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli;
- wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli.
 
Wspomnianą tu ugruntowaną praktyką miałaby być wykładnia prawa dominująca w okresie objętym zachowaniem przedsiębiorcy, nie krócej jednak niż w okresie 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania albo przed dniem podjęcia czynności kontrolnych.
 
Ograniczenie danych w CEIDG
Wprowadzono także zmiany, które mają na celu m.in. ograniczenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub niewpływających na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 
Wpisowi do CEIDG podlegają:
 - numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu
(dodano zapis „o ile taki posiada”, ponieważ nie wszyscy muszą mieć nadany NIP)
- adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe (zrezygnowano z podawania adresu zamieszkania przedsiębiorcy)
- informacja o ogłoszeniu upadłości, ukończeniu tego postępowania oraz dane syndyka
(dodano dane syndyka)
- informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo o uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy (dodano dane nadzorcy i zarządcy)
 
Ważne! Weszły w życie także zmiany w składaniu wniosków, od 1 stycznia wraz z wnioskiem należy złożyć  
oświadczenie o braku orzeczonych zakazów:
prowadzenia działalności gospodarczej; wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG; prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; a także oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.