Odpowiedź: w tym przypadku mamy do czynienia z podmiotem leczniczym podlegającym wpisaniu do rejestru takich podmiotów prowadzonego przez właściwego wojewodę.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.d.l., podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej.
Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr (wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego), wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawierający następujące dane:
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę,
2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
4) formę organizacyjno-prawną,
5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
6) nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
7) REGON i NIP.
Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą,
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej."
Oświadczenie to zawiera ponadto:
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Do wniosku trzeba też dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej.
Co ważne, podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 u.d.l. (dokumentem potwierdzającym spełnienie tych warunków jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
2) stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach (np. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i innych specjalistów),
4) zawrzeć (w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 u.d.l.) umowę ubezpieczenia:
a) odpowiedzialności cywilnej,
b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.
Wcześniej, przed zgłoszeniem wniosku o wpis do rejestru, należy założyć i zgłosić działalność gospodarczą, którą w tym przypadku może być działalność objęta grupowaniem PKD 86.90.B "Działalność pogotowia ratunkowego".