Chodzi w tym przypadku m.in. o pieczę nad tym, czy utwór nie jest rozpowszechniany z nie zaakceptowanymi przez twórcę zmianami. Nadzór autorski ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia procesu budowlanego.

Zagadnienia ogólne.


Nadzór autorski ma dla branży budowlanej o tyle fundamentalne znaczenie, iż występuje on przede wszystkim w stosunku do utworów, opracowywanych w postaci różnego rodzaju projektów, co dotyczy np. dzieł plastycznych i architektonicznych, których realizacja w ostatecznej wersji wymaga, dla zachowania wierności z koncepcjami autora, jego bieżącej uwagi w celu umożliwienia mu dokonania interwencji, prostującej określone utrwalenie utworu.


Jak to już wcześniej zaznaczono, przy rozpatrywaniu nadzoru autorskiego, realizowanego przez projektantów w budownictwie, kierować się należy nie tyle uściślającymi wskazówkami z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) - dalej u.p.a., co raczej odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud.


Nadzór autorski a regulacje prawa budowlanego

Nasuwa się w związku z nimi przede wszystkim wniosek o podporządkowaniu tego nadzoru bezpieczeństwu realizacji każdej inwestycji budowlanej, która powinna być wykonana zgodnie z zasadami prawidłowej sztuki projektowej. Świadczy o tym choćby możliwość wstrzymania przez projektanta prac budowlanych w razie ich niezgodności z projektem w drodze dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (por. art. 21 pr. bud.), czy też zapisy o możliwości zażądania wobec projektanta przez inwestora prowadzenia prac nadzorczych w ramach nadzoru autorskiego (por. art. 18 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 pr. bud.). W świetle wymogów bezpieczeństwa realizacji inwestycji jako ewidentnie niedopuszczalny jawi się więc np. obowiązujący w stosunku do nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z innych utworów zapis art. 60 ust. 2 u.p.a., zgodnie z którym jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu.Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany>>