Zaproponowane zmiany w ustawie z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.) są częścią projektu powstałego w efekcie oceny skuteczności rozwiązań w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, obowiązujących od 30 kwietnia 2016 r. Założenia sformułowane przy ustalaniu treści projektu pozostają jednak takie same, jak dotychczas – nieruchomości rolne powinny być zbywane przede wszystkim na rzecz rolników prowadzących lub zakładających gospodarstwa rolne.

Nie każda nieruchomość rolna z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będzie musiała być przedmiotem dzierżawy lub sprzedaży w pierwszej kolejności na cele związane z powiększeniem lub utworzeniem gospodarstw rodzinnych. Obecnie funkcjonująca zasada miałaby nie obowiązywać w przypadku nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Dodatkowo, w takich przypadkach miałby nie obowiązywać wymóg wyboru osoby nabywcy lub dzierżawcy w trybie przetargu ograniczonego.

Projekt zakłada poszerzenie katalogu osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargach ograniczonych. Nowymi podmiotami w tym zakresie będą rolnicy posiadający akcje lub udziały w spółkach mających status grup producentów rolnych (obecnie posiadanie udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem nieruchomości rolnej co do zasady uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu ograniczonym). Do przetargów ograniczonych mają być również dopuszczone osoby, które nie spełniają wymogów w zakresie minimalnego, 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz okresu zamieszkiwania w gminie, na której leży zbywana nieruchomość lub w gminie sąsiedniej, a także nie mają wymaganych kwalifikacji rolniczych, o ile osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży będą mieć nie więcej niż 40 lat.

W zakresie pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych Zasobu przysługującego dzierżawcom takich nieruchomości zmianie ma ulec regulacja dotycząca wymaganego okresu dzierżawy – do wymaganego 3-letniego okresu będzie doliczany okres dzierżawy poprzedniego dzierżawcy, jeżeli dokonano cesji umowy dzierżawy na nową osobę. Doliczeniu będzie podlegać także okres innej dzierżawy, jeżeli skończyła się ona w związku z przekazaniem nieruchomości na realizację celów publicznych.

Nowe rozwiązania miałyby obowiązywać po upływie 14-dniowego vacatio legis. Projekt ustawy będzie teraz przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 10.11.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami