Pytanie:
Inwestor zamierza wybudować wiatę (zadaszenie) nad istniejącymi dystrybutorami stacji paliw. Istniejąca stacja zlokalizowana jest na jednej z działek, natomiast dojazdy do niej znajdują się na trzech kolejnych działkach o oddzielnych numerach ewidencyjnych.

Czy decyzja o warunkach zabudowy, jak i projekt zagospodarowania terenu inwestycji może obejmować tylko teren lokalizacji wiaty (tzn. działkę na której projektuje się wiatę), czy też ma obejmować wszystkie działki łącznie z dojazdami?

Odpowiedź:
Zarówno decyzja o warunkach zabudowy jak i projekt zagospodarowania działki lub terenu powinny obejmować teren inwestycji tj. działkę, na której projektuje się wiatę.

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. przepis art. 54 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 54 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. decyzja o warunkach zabudowy określa: rodzaj inwestycji; warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych oraz linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.

Teren inwestycji wyznaczony przez linie rozgraniczające, określony w decyzji o warunkach zabudowy, odnosi się do działki budowlanej, na której ma być realizowana inwestycja. Decyzję o warunkach zabudowy dla określonego zamierzenia inwestycyjnego organ może wydać, jeżeli zamierzenie inwestycyjne spełnia kryteria, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 u.p.z.p. Jednym z podstawowych warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest dostęp terenu do drogi publicznej - zob. art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. Organ wydający decyzję o warunkach zabudowy ma obowiązek ustalić, czy teren inwestycji ma dostęp do drogi publicznej.

Z kolei, projekt zagospodarowania działki lub terenu, będący częścią projektu budowlanego, obejmuje określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich – zob. art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Określenie granic działki lub terenu dotyczy działki budowlanej, na której ma być realizowana inwestycja.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów