Po wyrażeniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów stanowiska do projektu ustawy, zostanie on skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
Projekt ustawy, w ślad za dyrektywą 2006/66/WE, określa wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, a w szczególności zakaz wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów zawierających substancje niebezpieczne, oraz wymagania dotyczące zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, w celu wspierania wysokiego poziomu zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. Projekt ustawy określa również przepisy karne i kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
Z art. 2 projektu ustawy wynika, że jej przepisy stosuje się do baterii i akumulatorów oraz sprzętu produkowanego i wprowadzanego do obrotu oraz do zużytych baterii i akumulatorów. Biorąc pod uwagę definicję wprowadzenia do obrotu, zawartą w projekcie ustawy, ustawa nie będzie miała zastosowania do baterii i akumulatorów produkowanych w Polsce i przemieszczanych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej. Projekt ustawy określa też, że przepisy ustawy stosuje się również do baterii i akumulatorów dołączonych do rzeczy, niebędących sprzętem.
Podstawowym pojęciem definiowanym przez projekt ustawy jest definicja baterii i akumulatorów. Zgodnie z projektem ustawy, bateria i akumulator to każde źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania.