Zmiana uregulowań jest konieczna dla poprawienia warunków inwestowania oraz dla zmniejszenia ryzyka ponoszonego przez państwo, związanego z długoterminową działalnością wydobywczą o znacznej skali w kraju. Zmienione będą zasady podziału i wysokość łącznej renty surowcowej należnej państwu. Uwzględniony będzie przy tym długofalowy cykl inwestycji w przemyśle wydobywczym.

Wszystkie zmiany podatków i opłat dotyczyć będą tylko wydobywania węglowodorów i – choć znane co do wysokości i zapisane już teraz w prawie - wejdą w życie dopiero za kilka lat. Wymiar obciążeń nie będzie wysoki, ponieważ bierze pod uwagę kapitałochłonny charakter i ryzyko inwestycji w sektorze wydobywania węglowodorów. Przychody z tytułu renty surowcowej będą należne Skarbowi Państwa i samorządom lokalnym - przede wszystkim gminom.


Źródło: www.mos.gov.pl,