Odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (druk sejmowy nr 1726).

Projekt został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 12 czerwca br.

Nowa ustawa ma na celu ustanowienie ram prawnych do stosowania przepisów nowego rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. WE L 190 z 17.07.2006), które uchyli, z dniem 12 lipca br., dotychczas obowiązujące w tym zakresie, rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w  sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

W tym celu ustawa ustanawia podstawy organizacyjne funkcjonowania systemu kontroli przesyłania odpadów, na potrzeby ich odzysku lub unieszkodliwiania, zarówno pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jak i do państw trzecich.