Czy w takim wypadku, poza dochodzeniem zaległych płatności, można też dochodzić naruszenia praw autorskich?

Odpowiedź


W sytuacji, gdy inwestor realizuje projekt, pomimo nieposiadania praw majątkowych do tego projektu, dochodzi do naruszenia autorskich praw majątkowych twórcy projektu. Można więc dochodzić przeciwko inwestorowi roszczeń przewidzianych w art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) – dalej u.p.a.

Autor projektu może zatem żądać przede wszystkim zaniechania naruszania oraz naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia (jest to z punktu widzenia procedury cywilnej łatwiejsze, niż żądanie naprawienia szkody na zasadach ogólnych, z czym wiąże się obowiązek wykazania szkody i związku przyczynowego pomiędzy tą szkodą a działaniem inwestora). Wspomnieć należy, że przywołany przepis przewiduje też inne roszczenia, jakie przysługują twórcy, którego majątkowe prawa autorskie zostały naruszone, jednak te przedstawione powyżej wydają się być najbardziej adekwatne z punktu widzenia przedmiotu chronionego prawami autorskimi.