Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego - wymogi formalne
Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)- dalej p.o.ś., pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 p.o.ś., a także powinien zawierać informacje określone w art. 208 ust. 2 i n. tej ustawy. Zgodnie z art. 208 ust. 4 pkt 1 p.o.ś., do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

Adam Kowalczyk