Odpowiedź: w świetle obowiązujących przepisów pracodawca nie jest zobowiązany do zgłoszenia działalności do PIP i PIS.

Uzasadnienie: obowiązek powiadomienia PIP i PIS został zniesiony nowelizacją ustawy z dniem 17 stycznia 2013 r. na mocy przepisów o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W związku z wprowadzonymi zmianami uchylony został art. 209 oraz pkt 1 w art. 283 § 2 k.p.
Dotychczasowe przepisy sprzed nowelizacji nakładały na pracodawcę obowiązek powiadomienia okręgowego inspektora pracy i PIS, w ciągu 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Natomiast w obecnym stanie prawnym taki obowiązek został uchylony. Natomiast pracodawca w toku normalnych czynności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i przepisów prawa pracy. W konsekwencji pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo należy też pamiętać, że na gruncie obowiązujących regulacji prawnych obowiązują inne ustawy, które określają zasady, jakie prowadzący działalność musi spełniać, aby rozpocząć jej wykonywanie.