Odpowiedź: pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów dojazdu na wstępne badania profilaktyczne osobie przyjmowanej do pracy.
Zwrot kosztów dojazdu na badania profilaktyczne do innej miejscowości, niż ta, w której siedzibę ma pracodawca, przysługuje wyłącznie pracownikom. Gdyby więc wstępne badania profilaktyczne związane były z przeniesieniem pracownika inne na stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, to w takim przypadku pracodawca byłby zobowiązany pokryć koszty podróży.
 
Uzasadnienie: stosownie do postanowień art. 229 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się 3 rodzaje badań:
1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz
3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
W myśl art. 229 § 3 k.p., okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
W związku z powyższym zwrot kosztów dojazdu na badania profilaktyczne do innej miejscowości, niż ta, w której siedzibę ma pracodawca, przysługuje wyłącznie pracownikom.
Warto tutaj zaznaczyć, że stosunek pracy powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, w związku z czym dopiero w momencie zawarcia powyższej umowy, zgodnie z art. 2 k.p., dana osoba zyskuje status pracownika.

Jeżeli więc wstępne badania profilaktyczne związane są z przeniesieniem pracownika inne na stanowisko pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe (art. 229 § 1 pkt 2 k.p.), to w takim przypadku pracodawca jest obowiązany pokryć koszty podróży do innej miejscowości, niż ta w której siedzibę ma pracodawca. Jeżeli jednak badaniom wstępnym podlega kandydat na pracownika (osoba dopiero przyjmowana do pracy zgodnie z art. 229 § 1 pkt 1 k.p.), to w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów dojazdu na te badania.