Prawo pracodawcy do oceny wykonywania obowiązków przez zatrudnionych jest jednym z podstawowych elementów realizacji stosunku pracy. Wynika on z podporządkowania pracownika, obowiązku organizacji pracy przez zatrudniającego i kontroli nad prawidłowością przebiegu powierzonych zadań.

Do oceny podwładnych odwołuje się wprost art. 94 pkt 9 k.p., który nakazuje, aby kryteria takiej oceny były obiektywne i sprawiedliwe. 

Trzeba jednak pamiętać, że wyniki takich badań stanowią dane osobowe pracowników. Artykuł 221 k.p. przewiduje zamknięty katalog informacji, jakie zatrudniający może zbierać od pracownika. Nie przewiduje on gromadzenia danych obejmujących wyniki testów umiejętności.

Jeżeli testy umiejętności wykraczają poza zakres obowiązków pracowniczych (np. będą określały poziom inteligencji pracowników albo dotyczyły ich hobby), zbieranie i przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli poszczególni pracownicy wyrażą na nie zgodę.

Zaangażowanie w ten proces firmy zewnętrznej wymaga zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej" >>>