Dofinansowanie wynagrodzeń za okres postoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy oraz finansowanie studiów i szkoleń dla pracowników regulują dwa rozporządzenia wykonawcze z 24 sierpnia br. do ustawyo łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom (FGŚP) w przejściowych trudnościach pracowniczych pozwala na dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP do wysokości 100 proc. zasiłku, za okres przestoju ekonomicznego, który nie przekracza 6 miesięcy. Dotyczy również częściowego zrekompensowania obniżenia wymiaru czasu pracy do wysokości 70 proc. zasiłku, również za okres do 6 miesięcy. Aby otrzymać wsparcie przedsiębiorca budowlany jest zobowiązany do przedstawienia programu naprawczego, który doprowadzi do poprawy jego sytuacji finansowej. Powinien on zawierać zakres działalności firmy, opis działań naprawczych oraz wysokość zaległości publiczno-prawnych i plan ich spłaty.

Rozporządzenie zawiera także wzory wniosków i zaświadczeń, m.in. dokumentujące przejściowe trudności finansowe oraz wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń z FGŚP. Obejmuje też listę dokumentów, które przedsiębiorca musi dostarczyć do Funduszu starając się o świadczenie. Z kolei rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne określa wzór wniosku, jaki przedsiębiorca może złożyć w powiatowym urzędzie pracy kierując pracownika na szkolenie lub studia. Wniosek ten powinien zawierać m.in. kalkulację kosztów szkolenia lub studiów i uzasadnienie ich odbycia przez pracownika.

Rozporządzenie opisuje również dokumenty, które należy złożyć razem z wnioskiem. Są wśród nich m.in. potwierdzenie utworzenia funduszu szkoleniowego i zaświadczenie o wielkości pomocy publicznej otrzymanej przez ostatnie 3 lata. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z przedsiębiorcą umowę, która określa wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy oraz harmonogram i sposób ich przekazania.

(Źródło: MG/KW)