Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. , pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, a także nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Dlatego też podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne nie musi legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, urządzeń ani innych rzeczy, które są niezbędne do tego, aby mógł korzystać z wody w sposób zgodny z pozwoleniem, o które się ubiega. Równocześnie podmiot taki z momentem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie nabywa przez fakt uzyskania tego pozwolenia jakiegokolwiek tytułu prawnego, który uprawniałby go do korzystania z nieruchomości i innych rzeczy niezbędnych do korzystania z wody, a więc nie uzyskuje również uprawnienia do oddziaływania na te nieruchomości, urządzenia i inne rzeczy.

Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 2 pr. wod. , jest bowiem instrumentem zarządzania zasobami wodnymi i nie może regulować stosunków cywilnoprawnych między uprawnionym z tego pozwolenia a innymi podmiotami, na których prawa, wykonywanie tego pozwolenia przez uprawnionego, może oddziaływać - pozytywnie lub negatywnie. Nie mniej w granicach przewidzianych prawem, pozwolenie wodnoprawne może nakładać określone obowiązki na uprawnionego z tego pozwolenia, aby takie oddziaływanie ograniczyć.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 pr. wod. , w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Dla ochrony interesów ludności i gospodarki mogą być nałożone, określone w art. 128 ust. 1 pkt 7 i 7a pr. wod. .:
1.obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;
2.obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;
3.obowiązek wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych korzyści.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)


Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Prawo Ochrony Środowiska