Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. Jeżeli odpady przekraczające podane wyżej ilości nie powstają w związku z eksploatacją instalacji, wytwórca odpadów nie jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przy wariancie mieszanym, tzn. część odpadów na terenie zakładu powstaje w związku z eksploatacją instalacji, część poza instalacją, przy obliczaniu masy odpadów decydujących o konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie uwzględnia się odpadów niezwiązanych z eksploatacją instalacji, mimo iż powstają w miejscu, w którym instalacja jest eksploatowana.

Nawet w przypadku, gdy dana instalacja wymaga uzyskania pozwolenia z powodu przekroczenia progów określonych dla odpadów wytworzonych w instalacji – odpady wytworzone poza nią (mimo że powstają w tym miejscu działania instalacji) nie są w obecnym stanie prawnym uwzględniane w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Dla odpadów „nieinstalacyjnych" przedsiębiorca ma jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji oraz składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach.

W programie znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnienia wraz z podpowiedziami, jak przeprowadzić całą procedurę w celu uzyskania pozwolenia.

 

zamow pos