Czy za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej należy pobrać opłatę skarbową?
Jeśli ZOZ zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową za wydanie pozwolenia, to proszę o wyjaśnienie, czy w stosunku do ZOZ należy zastosować ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej?

Zezwolenie będzie podlegać opłacie skarbowej. Chociaż o zezwolenia wnioskuje podmiot prowadzący działalność w zakresie ochrony zdrowia i w związku z tą działalnością, to nie jest to jednak sprawa dotycząca ochrony zdrowia.
Pobierając opłatę skarbową od pozwolenia, o którym mowa, wydawanego dla ZOZ, należy zastosować stawkę opłaty skarbowej jak dla przedsiębiorców.