Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Budynek spełnia warunki i parametry znajdujące się w planie miejscowym.
Jak powinien postąpić organ architektoniczno-budowlany, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, gdy już obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź

Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. wynika, że w sytuacji, gdy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustalenia tego planu są podstawą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy w sytuacji, gdy obowiązywał już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, świadczy o nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.


Będzie w tym przypadku zachodzić sytuacja, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa.


Właściwym trybem postępowania jest więc stwierdzenie nieważności tej decyzji.


Następnie, jeśli roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte, inwestor powinien wystąpić z kolejnym wnioskiem o pozwolenie na budowę, które tym razem powinno zostać wydane w oparciu o postanowienia planu miejscowego. Natomiast w sytuacji, gdy roboty zostały już rozpoczęte (albo nawet przeprowadzone do końca), będzie miała miejsce samowola budowlana, o której mowa w art. 48 i nast. pr. bud.


Ponieważ stwierdzenie nieważności ma skutek wsteczny, tzn. przyjmuje się, jakby decyzji nigdy nie było, będzie miał miejsce taki stan prawny, jakby roboty budowlane od początku prowadzone były bez pozwolenia na budowę. Dlatego też trzeba będzie przeprowadzić procedurę tzw. legalizacji samowoli budowlanej. Skoro budynek spełnia parametry przewidziane w planie miejscowym, to nowa decyzja o pozwoleniu na budowę może być bez przeszkód wydana i tym samym zostanie usankcjonowany istniejący stan faktyczny.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .